Get Adobe Flash player

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

ร้องเรียน

เว็บบอร์ด/กระทู้

เว็บบอร์ด/กระทู้

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่สอบสวน สภ.เมืองพัทยา

หน่วยงานน่าสนใจ

ใครมาเยี่ยมบ้าง

We have 12 guests and no members online

ผู้เยี่ยมชม

990293
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
19
180
2438
984968
9418
12577
990293

Your IP: 54.196.33.246
Server Time: 2017-10-20 01:26:31

  สู่สุคติ เมื่อเด็กน้อยใฝ่ธรรม เข้าร่วมกิจกรรมศาสนาร่วมกับเมือง หลังจากเสร็จกิจรถนำส่งสู่โรงเรียนแล้ว ก็กำลังเดินทางกลับบ้านที่มีพ่อและแม่เฝ้ารออยู่ บึงจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนไปไม่ไกล ก็เกิดอุบัติเหตุและส่งผลให้เด็กน้อยอนาคตไกลคนนี้ ตับชีวิตอยู่กลางถนนหน้าโรงเรียน

ท่ามกลางเสียงร้องตกใจของคนที่อยู่ใกล้รอบข้าง ภาพโศกนาฐกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก มันเกิดขึ้นควบคู่กับเศรษฐกิจที่รุดหน้า วิวัฒนาการที่ก้าวกระโดด แต่ที่ไม่ทันสิ่งเหล่านั้น ก็คือความพร้อม พร้อมที่จะเรียนรู้การขับขี่ พร้อมที่จะเข้าใจถึงอันตรายที่อยู่รอบข้างของเรา ฝากคุณพ่อและคุณแม่ ที่ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนที่เรารัก ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเทวดาตัวน้อยของเรา การขับขี่ยานพาหนะได้ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปลอดภัยตลอด เพราะอุบัติเหตุไม่มีใครตั้งใจให้เำกิดแต่ เราป้องกันได้ โดยทุึกคนต้องผ่านการอบรมการขับขี่ และมีใบขับขี่ที่แสดงให้เห็นว่าเราขับขี่เป็น รู้จักกฏจราจร เทคนิคการขับขี่ปลอดภัย และอะไรอีกหลายอย่าง น่าสงสารทั้งผู้ที่จากไปและคนที่อยู่ข้างหลัง ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู็ สู่สุขคติเถิด ลูกศิษย์ีที่น่ารักของครู

                            สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร


    อันตรายจากอุบัติเหตุในการจราจรของคนไทย พุ่งขึ้นติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของสาเหตุการตายทั้งหมดเมื่อแยกตามประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ พบว่า อุบัติเหตุเกิดจากจักรยานยนต์มากที่สุด และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้าย เมื่อเกิดอุบัติเหตุทําให้ได้รับบาดเจ็บได้รับการกระทบ กระเทือนบริเวณศรีษะและสมองอย่างรุนแรง บางรายถึงขั้นพิการถาวร เป็นภาระให้ครอบครัวและสังคมหรือเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากสถิติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งได้รวบรวมจากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ในปี ๒๕๕๒ มีผู้ประสบเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และมีผู้เสียชีวิตร้อยละ ๙๐.๙ ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนในช่วงเทศกาลพบว่า สูงถึงร้อยละ ๑๐๐ และจากข้อมูลสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๒ ระบุว่าในเขตพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ ซึ่งครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น ได้เกิดอุบัติเหตุจราจรทั้งสิ้น ๓,๗๓๙ ครั้ง ในจํานวนนี้เป็นเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์สูงถึง ๒,๔๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗ ( ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ) อาจกล่าวได้ว่าอุบัติเหตุจากการจราจร เปรียบเสมือนหนึ่งโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน และคุกคามสุขภาพ คุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกคน และทุกหน่วยงานต้องมีส่วนรับผิดชอบ และร่วมมือกันแก้ปัญหา รวมทั้งป้องกันโรคอุบัติเหตุอย่างจริงจัง ซึ่งการจะป้องกันอุบัติเหตุได้ จะต้องทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรเสียก่อน สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร


                                                  ๑ . สาเหตุจากผู้ขับยวดยานพาหนะ

      ในตัวคนเรานั้นประกอบด้วยกายและจิต ถ้ามีความบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้น ก็จะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้
    ๑.๑ ความบกพร่องทางกายได้แก่ความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ เช่น สายตาสั้น ตาบอดสี หูตึง การมีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจ
โรคลมชัก โรคเบาหวานความบกพร่องเหล่านี้จะทําให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้า ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
    ๑.๒ ความบกพร่องทางจิตและอารมณ์ เช่น มีความกลัดกลุ้มใจ วิตกกังวล อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว มีความตึงเครียดทางอารมณ ์
    ๑.๓ ขาดความรู้ความชํานาญ และประสบการณ์ในการใช้ถนน เช่น ขาดความรู้เรื่องความเร็วกับรถ คาดคะเนความเร็ว หรือกะระยะทางไม่ถูกต้อง ไม่มีความรู้ความชํานาญ ในเรื่องลักษณะของยวดยานที่ใช้ขับ ไม่รู้กฎจราจร เป็นต้น
    ๑.๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้ารถอื่นระยะกระชั้นชิด ขับรถล้ําช่องทางเดินรถ ขับรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในท่คัีบขัน ขับรถตามหลังคนอื่นอย่างกระชั้นชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้อนศรทางเดินรถ ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร หยุดรถโดยกระชั้นชิด ฯลฯ
    ๑.๕ ไม่รู้จักป้องกันตนเอง เช่น ขับรถด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ความเร่งรีบในการเดินทาง เสพยากระตุ้นประสาท ดื่มสุราขณะขับรถ ฯลฯ
    ๑.๖ พฤติกรรมและนิสัยที่ไม่ปลอดภัย การกระทําที่เกิดจากความคึกคะนอง นิสัยประมาท เลินเล่อ การกระทําตามใจชอบ โดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ขาดวินัยล้วนนําอันตรายมาสู่ตนเองและผู้อื่นเสมอ
๑.๗ การมีเจตคติที่ไม่ถูกต้องเจตคติเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของขับขี่ ผู้ขับขี่มีเจตคติไม่ดีและไม่ถูกต้องจะเป็นคนที่เป็นอันตรายที่สุดบนท้องถนน
เช่น การผัดวันประกันพรุ่งในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่ชํารุด การขับรถผ่านในขณะท่สัีญญาณไฟจราจรสีแดงติดอยู่ และเห็นว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีรถ สิ่งเหล่านี้มักทําให้เกิดอันตรายโดยไม่คาดคิดได้เสมอ
                                           ๒. สาเหตุจากความบกพร่องของรถ

          ปัจจยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่น อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการกระทําผิดพลาดของผู้ใช้ทางโดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องดังนี้ 

   ๒.๑ เพศ พบว่า เพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากกว่าเพศหญิง
   ๒.๒ อายุ พบว่า ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๔ ปี และประสบอุบัติเหตุมากที่สุด
   ๓.๓ การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ปัจจัยสําคัญที่ทําให้วัยรุ่นขาดความรู้สึกรับผิดชอบ มีความเห็นเห็นแก่ตัว ไม่มีระเบียบวินัย คึกคะนอง ประมาท และเมื่อปฏิบัติบ่อยๆ เข้า ก็จะทําให้เกิดความเคยชิน เป็นนิสัยในการขับรถผิดกฎจราจร และก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
   ๑.๔ พฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น วัยรุ่นชอบขับรถให้ตื่นเต้น หวาดเสียวเพื่อแสดงถึงความเก่งกล้าของตนเอง
   ๑.๕ ความชํานาญทาง วัยรุ่นขาดความชํานาญทาง และขาดความมั่นใจในการขับรถ จึงทําให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
   ๑.๖ สภาวะทางร่างกาย ได้แก่ สภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของวัยรุ่น เช่น การเจ็บป่วยทางกาย ความอ่อนเพลีย ความผิดปกติทางสายตา เป็นต้น
   ๑.๗ สภาพจิตใจที่ผิดปกติ เช่น วัยรุ่นอารมณ์เสีย หงุดหงิด เหม่อลอย หรือหมกมุ่นคิดปัญหายุ่งยาก จึงทําให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
   ๑.๘ การขับรถด้วยความเร็วสูง วัยรุ่นมักชอบขับรถด้วยความเร็วสูง ขับรถด้วยความคึกคะนอง และประมาท จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเกิดความเสียหายรุนแรง
   ๑.๙ แอลกอฮอล์และยา การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ พบว่าวัยรุ่นบางรายมักชอบมีพฤติกรรมเสี่ยง โดยการรับประทานยาที่มีผลต่อร่างกาย ทําให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง เช่น ยากล่อมประสาท ยาแก้หวัด ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาเสพติดให้โทษ ส่วนแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร
   ๑.๑๐ ความชํานาญในการขับรถ วัยรุ่นที่เพิ่งขับขี่รถเป็นใหม่ ๆ มีการตัดสินใจยังไม่ดี

{jcomments on}

Share


 by Jinnah sonun Pattaya City Police Station Pattaya Thailand 20150  038-424-186/082-7999-111 

Copyright © 2016